Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
„ŚLĄSKIE CENTRUM KULTURY”
tekst jednolity po zmianach z dnia 17. października 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: “Śląskie Centrum Kultury”, dalej zwane „Centrum”.
2. Śląskie Centrum Kultury, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Centrum jest miasto Siemianowice Śląskie.
4. Centrum może używać nazwy skróconej „ŚCK”.

§ 2

1. Terenem działalności Centrum jest Rzeczpospolita Polska.
2. Centrum może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Centrum działa zgodnie z:
a) niniejszym statutem,
b) uchwałami władz stowarzyszenia,
c) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawą z dnia 07 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z poźn. zm.)
2. Centrum może uchwalić Regulamin określający wewnętrzne procedury działania.

§ 4

Centrum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5

1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Emblemat stowarzyszenia zatwierdza Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Rozdział II
Zakres działalności Centrum

§ 6
1. Celami statutowymi Centrum są:
1)działalność kulturalna,
2)działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3)działalność dobroczynna,
a w szczególności:
1)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej,
2)promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
3)podtrzymywanie i krzewienie patriotyzmu,
4)edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
5)promowanie wartości katolickich w życiu publicznym oraz obrona osób i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu na przywiązanie do tradycyjnego ładu społecznego oraz chrześcijankach wartości,
6)wspieranie i ochrona tradycyjnego modelu rodziny,
7)inspirowanie i wspomaganie działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów,
8)prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne,
9)stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,
11) [uchylony]
12)współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi oraz naukowymi w kraju i zagranicą.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7
1. Cele określone w § 6 ust. 1 będą realizowane w sferach:
1)działalności charytatywnej,
2)działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
3)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4)wypoczynku dzieci i młodzieży,
5)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
7)turystyki i krajoznawstwa,
8)promocji i organizacji wolontariatu,
9)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
10)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Cele określone § 6 ust. 1 będą realizowane w szczególności poprzez:
1)inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych, akcji społecznych realizujących cele Centrum,
2)prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych,
3)dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej,
4)gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat polskiego dziedzictwa narodowego na terenie kraju i poza jego granicami,
5)organizowanie na terenie kraju i poza jego granicami konferencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników,
6)organizowanie i prowadzenie kształcenia, szkoleń, doskonalenia zawodowego;
7)organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
8)prowadzenie działalności wydawniczej,
9)zawieranie umów i porozumień z innymi instytucjami jak również z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji lub zlecenia projektu realizującego cele Centrum,
10)prowadzenie zbiórek publicznych,
11)realizowanie programów mających na celu finansowanie lub dofinansowanie zadań podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie działalności Centrum,
12)produkcję i koprodukcję telewizyjnych i radiowych audycji artystycznych oraz edukacyjno-informacyjnych związanych z kulturą w celu ich emisji w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji, innych nadawców lub w Internecie oraz rozporządzania nimi w inny sposób,
13)ustanawianie wyróżnienia, tytuły i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,
14)działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

15)pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum.

Rozdział III
Członkowie Centrum

§ 8
Członkowie Centrum dzielą się na:
1)członków zwyczajnych,
2)członków wspierających,
3)członków honorowych.

§ 9
Członkiem zwyczajnym Centrum może zostać osoba fizyczna.

§ 10
Członkiem wspierającym Centrum mogą być:
1)polska lub zagraniczna osoba fizyczna,
2)polska lub zagraniczna osoba prawna,
która zadeklaruje udział w realizacji celów Centrum.

§ 11
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Godność członka honorowego nadawana jest w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członek zwyczajny posiada:
1)czynne i bierne prawo wyborcze do władz Centrum,
2)prawo uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami,
3)prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Centrum we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest obowiązany:
1)brać czynny udział w pracach Centrum,
2)przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał władz Centrum,
3)dbać o dobre imię Centrum oraz popularyzować jego idee,
4)regularnie płacić składki członkowskie.
§ 13
1. Członek wspierający i członek honorowy wspiera działalność Stowarzyszenia osobiście, materialnie lub w inny sposób.
2. Członek wspierający i członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu.

§14
Utrata członkostwa następuje w razie:
1)zrzeczenia się,
2)śmierci,
3)prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
4)pozbawienia przez Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Zarządu z powodu niewykonywania obowiązków członka.
5)w razie utraty członkostwa na podstawie pkt 4) członkowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Dyrektora Centrum do najbliższego Walnego Zebrania, które zwykłą większością głosów może przywrócić członkostwo.

Rozdział IV
Organizacja i zarządzanie

§ 15
Władzami Centrum są:
1)Walne Zebranie,
2)Zarząd Centrum, zwany dalej „Zarządem”, na którego czele stoi Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”,
3)Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Centrum.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)określanie kierunków działania Centrum,
2)rozpatrywanie sprawozdań z działalności Dyrektora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Dyrektora i członków Zarządu,
4)powoływanie i odwoływanie Dyrektora oraz wybieranie pozostałych członków Zarządu,
5)wybór członków Komisji Rewizyjnej,
6)uchwalanie Statutu Centrum,
7)uchwalanie Regulaminu Centrum,
8)nadawanie godności członka honorowego,
9) [uchylony],
10)podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Centrum.
2. Walne Zebranie tworzą członkowie Centrum. Walne Zebranie jest władne do podejmowania decyzji, gdy obecnych jest przynajmniej połowa członków Centrum. Jeżeli jednak Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie ze statutem, a liczba uprawnionych do głosowania jest mniejsza niż wymagana Przewodniczący, a w razie jego braku Komisja Rewizyjna, stwierdza ten fakt i wyznacza II termin obrad w najbliższym możliwym czasie. Zwołane w tym trybie obrady i podjęte na nich uchwały są ważne bez względu na ilość uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Centrum i wchodzą w życie z dniem podjęcia.
4. W obradach plenarnych uczestniczą: członkowie, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zebranie zwołuje Dyrektor, na co najmniej 30 dni przed jego planowanym terminem, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej raz w roku. W szczególnych wypadkach Dyrektor zwołuje Walne Zebranie na wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków.
6. Dyrektor zawiadamia członków Centrum w formie pisemnej lub elektronicznej o zwołaniu Walnego Zebrania.
7. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Dyrektora, Walne Zebranie zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
8. Inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zebraniu przysługuje:
1) Dyrektorowi,
2) Zarządowi,
3) Komisji Rewizyjnej,
4) członkom.
§ 17
1. W skład Zarządu wchodzi Dyrektor i 2 członków.
2. Dyrektor kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia.
3.. Zarząd reprezentuje Centrum na zewnątrz i zarządza nim.
4. Do obowiązków Zarządu należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1)kierowanie bieżącą pracą Centrum i odpowiedzialność za nią,
2)realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3)planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5)przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
6)zwoływanie Walnego Zebrania,
7)ustalanie wysokości składek członkowskich.
8)przygotowywanie programów działania i planów finansowych Centrum na każdy rok kalendarzowy, a także nadzór i koordynacja nad ich wykonaniem, 9)sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i ich publikowanie,
10) [uchylony].
5. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Rozpoczyna się z chwilą wyboru i wygasa w chwili wyboru Zarządu na Walnym Zebraniu w roku następnym.
6. Dyrektor Centrum oraz członkowie zarządu powoływani są bezwzględną większością głosów na pierwszym Walnym Zebraniu w roku kalendarzowym. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk, o wyborze decyduje liczba uzyskanych głosów.
7. Mandat członka Zarządu ustaje w razie:
1)zrzeczenia się,
2)śmierci,
3)prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
4)odwołania przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej z powodu niewykonywania obowiązków członka Zarządu wynikających z niniejszego Statutu.
8. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Zarządu, przestanie on liczyć 3 członków, Dyrektor Centrum, który w ciągu 14 dni od powzięcia informacji zwołuje Walne Zebranie, którego celem będzie uzupełnienie składu Zarządu.

§ 18
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu i wchodzą w życie z dniem podjęcia.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek członka Zarządu.
3. Dyrektor zwołuje posiedzenie Zarządu w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad rozsyłane jest w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu.
5. [uchylony].

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 19
1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Gospodarkę finansową Centrum prowadzi Zarząd.
3. Źródłami finansowania działalności Centrum są:
1)środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji podmiotowych i celowych,
2)przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji,
3)środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej,
4)środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych,
5)dochody z mienia, w szczególności z umów najmu oraz dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
6)odsetki z lokat bankowych,
7)dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług,
8)składki członkowskie.

§ 20
1. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor wraz z członkiem zarządu działający jednocześnie.
2. Dyrektor Centrum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Centrum określając w dokumencie pełnomocnictwa zakres ich umocowania.

Rozdział VI
Komisja Rewizyjna

§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która jest członkiem Zarządu albo pozostaje z nim w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1)przeprowadzanie kontroli działalności władz Centrum, określonych w § 16 i 17 Statutu oraz ocena jej zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
2)przedstawianie Walnemu Zebraniu, na wniosek projektodawcy lub w uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy, opinii co do zgodności projektów uchwał z aktami wyższego rzędu,
3)zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez Dyrektora lub w przypadku wygaśnięcia jego mandatu.
5. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Rozpoczyna się z chwilą wyboru i wygasa w chwili wyboru Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu w roku następnym.
6. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w obecności przynajmniej dwóch członków Komisji. Jeżeli Komisja obraduje w składzie dwuosobowym potrzebna jest jednomyślność.
7. Komisja działa na podstawie Regulaminu przyjętego przez Walne Zebranie.
8. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Komisji, przestanie ona liczyć 3 członków, Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Centrum, który w ciągu 14 dni od powzięcia informacji zwołuje Walne Zebranie, którego celem będzie uzupełnienie składu Komisji.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§22
1. Zmiana Statutu może nastąpić podczas Walnego Zebrania.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Podmioty, o których mowa w § 15 Statutu składają projekt zmian w Statucie na ręce Dyrektora na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Walnego Zebrania.

§23
1. Rozwiązanie Centrum może nastąpić na zwołanym w tym celu Walnym Zebraniu w drodze uchwały podjętej większością 3/4 w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku odpowiedniej ilości osób Dyrektor zwołuje się w ciągu dwóch tygodni drugie Walne Zebranie, którego obrady są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Centrum, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Centrum Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.